Penn State Hazleton Video Tour - Video #8721

Penn State Hazleton Video Tour

Associate Director of Admissions Sabrina Krupko hosts a video tour of the beautiful Penn State Hazleton campus.  

Credit: Penn State Hazleton