Penn State Hazleton Video Tour - Video #8721

Penn State Hazleton Video Tour

Associate Director of Admissions Sabrina Krupko hosts a video tour of the scenic residential campus of Penn State Hazleton.  

Credit: Penn State Hazleton